فعال سازی حساب کاربری

نام کاربری(user name)
کد فعال سازی(Athenticat Code)