دسته بندی محصولات
درخواست ها
درخواست لیست قیمت محصولات این فروشگاه. درخواست لیست قیمت
درخواست کاتالوگ محصولات این فروشگاه. درخواست کاتالوگ محصولات
ارسال پیام به مدیریت این فروشگاه. تماس با ما(ارسال پیام)
این فروشگاه را به لیست فروشگاه های مورد علاقه خود در بانه بازار بیافزایید. افزودن فروشگاه به لیست فروشگاه های مورد علاقه
قوانین و راهنمای خرید
محتویات سبد خرید محتویات سبد خرید
راهنمای خرید از ما قوانین و راهنمای خرید از ما
راهنمای پرداخت قوانین و راهنمای پرداخت
نحوه پبگیری سفارشات نحوه پبگیری سفارشات

ویژه اعضای بانه بازار

ویژه مدیریت فروشگاه
جستجو:

اخبار بانه

آرباباخبر: فرماندار بانه از ورود بیش از 25 هزار مسافر در طول دو روز گذشته به این شهرستان خبر داد و گفت: از این تعداد گردشگر بالغ بر 12 هزار نفر آنها مسافران شب خواب در بانه بوده اند که اسکان داده شده اند.

راشد عذیری فرماندار بانه در گفت و گو با خبرنگار آرباباخبر از ورود بیش از 25 هزار مسافر در طول دو روز گذشته به این شهرستان خبر داد و گفت: از این تعداد گردشگر بالغ بر 12 هزار نفر آنها مسافران شب خواب در بانه بوده اند که اسکان داده شده اند

وی افزود: با توجه به پیش بینی هایی که انتظار آن را داشتیم طی دو روز گذشته شاهد ورود مسافران نوروزی زیادی به شهرستان بانه بودیم بطوریکه طی 48 ساعت گذشته بالغ بر 25 هزار مسافر وارد این شهرستان شدند.

عذیری با بیان اینکه از این تعداد مسافر 12 هزار آنها شب را در بانه اسکان یافتند افزود: با توجه به تمهیداتی که در مورد اسکان مسافران در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی داشتیم امکان اسکان شبانه بیش از 8 هزار مهمان نوروزی در این شهرستان فراهم شده است.

فرماندار بانه استارت ورود مسافران نوروزی به شهرستان بانه را از روز 29 اسفند ماه سال گذشته عنوان کرد و گفت: بیشتنرین ورود مسافران نوروزی به بانه روز یکشنبه دوم فروردین ماه سال جاری یعنی 19 هزار نفر گزارش شده که بالغ بر 8 هزار و 500 نفر انها نیز شب را در بانه اقامت کرده اند.

وی با بیان اینکه انتظار ورود مسافران بیشتری به شهرستان را در طی روزهای آتی داریم خاطرنشان کرد: در شب گذشته نیز دو ورزشگاه به مجموع محل€Œهای اسکان مسافران نورزی این شهرستان اضافه شد.

عزیری با تاکید براینکه در زمینه اسکان مهمانان نوروزی تا کنون هیچ مشکلی نداشته یم گفت:با آمادگی کامل آماده استقبال و پذیرایی از مهمانان نوروزی هستیم و در این راستا بیش از 210 کلاس در قالب 33 مدرسه، هفت مهمان €Œپذیر، 200 واحد استیجاری و پنج هتل به منظور اسکان مهمانان نوروزی در این شهرستان تدارک دیده شده که در صورت اظطرار از ظرفیت مساجد نیز استفاده خواهیم کرد

منبع:آربابا خبر

به گزارش باشگاه خبرنگاران سنندج، قيمت ارزان کالاها و خدمات از جمله نرخ مناسب غذاي رستوران‌ها و مراکز اقامتي و وجود طبيعت کوهستاني و جنگلي که حاصل آن هواي مطبوع و پاک کوهستاني است، شرايط لازم را براي تبديل شهر بانه به يکي از قطب‌هاي اصلي گردشگري غرب کشور مهيا کرده است. 

در م‍‍ع‍رف‍‍ي‌ م‍‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ج‍‍اذب‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ گ‍ردش‍گ‍ر‌ي‌ و ‌ام‍‍اک‍ن‌ دي‍دن‍‍ي‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍‍ان‍ه‌ م‍‍ي‌ ت‍و‌ان‌ ب‍ه‌ پ‍ن‍ج‌ ن‍ق‍طه‌ ‌اص‍ل‍‍ي‌ ‌اش‍‍اره‌ ک‍رد. 

پ‍‍ارک‌ ک‍و‌ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ي‌ دوک‍‍ان‍‍ان‌ و پ‍ي‍رم‍ر‌اد از این مکان ها است که در د‌ام‍ن‍ه‌ ک‍وه‌ ‌آرب‍‍اب‍‍ا ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌ان‍د و‌ د‌ار‌ا‌ي‌ چ‍ش‍م‌ ‌ان‍د‌از‌ي‌ زي‍ب‍‍ا و م‍ش‍رف‌ ب‍ه‌ ش‍‍ه‍ر ب‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د. 

زي‍‍ارت‍گ‍‍اه‌ پ‍ي‍ر م‍ر‌اد ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ج‍‍اذب‍ه‌ زي‍‍ارت‍‍ي‌ ک‍ه‌ م‍ورد ‌اح‍ت‍ر‌ام‌ م‍ردم‌ ب‍‍ان‍ه‌ ‌اس‍ت‌ در د‌اخ‍ل‌ ‌اي‍ن‌ م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ق‍ر‌ار د‌ارد و ب‍ي‍ش‍ت‍ر م‍س‍‍اف‍ر‌ان‍‍ي‌ ک‍ه‌ ق‍ص‍د ‌اس‍ت‍ر‌اح‍ت‌ در د‌ام‍ن‌ طب‍ي‍‍ع‍ت‌ ر‌ا د‌ارن‍د در ‌اي‍ن‌ پ‍‍ارک‌ ‌ه‍‍ا ت‍وق‍ف‌ م‍‍ي‌ ک‍ن‍ن‍د. 

در 10 ک‍ي‍ل‍وم‍ت‍ر‌ي‌ ش‍‍ه‍ر ب‍‍ان‍ه‌ و در م‍س‍ي‍ر ج‍‍اده‌ س‍ق‍ز ب‍ه‌ ب‍‍ان‍ه، دري‍‍اچ‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ک‍وچ‍ک‌ و زي‍ب‍‍ا ب‍ر ‌اث‍ر ‌اح‍د‌اث‌ س‍د ‌اي‍ج‍‍اد ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ زي‍ب‍‍اي‍‍ي‌ خ‍‍اص‍‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ي‍ده‌ و ت‍رک‍ي‍ب‌ ک‍وه،ج‍ن‍گ‍ل‌ و دري‍‍اچ‍ه‌ م‍ن‍ظره‌ ‌ا‌ي‌ روح‌ ن‍و‌از ‌اي‍ج‍‍اد ک‍رده‌ ‌اس‍ت‌. 

ت‍ف‍رج‍گ‍‍اه‌ س‍ورين‌ که در پ‍ر ت‍ر‌اک‍م‌ ت‍ري‍ن‌ پ‍وش‍ش‌ ج‍ن‍گ‍ل‌ ب‍‍ان‍ه‌ و‌اق‍‍ع‌ ‌اس‍ت‌ نیز بسیار دیدنی است و ‌ه‍ر م‍س‍‍اف‍ر‌ي‌ ر‌ا ب‍ه‌ ت‍وق‍ف‌ و‌ا م‍‍ي‌ د‌ارد. 

روس‍ت‍‍ای ش‍و‌ي‌ ي‍ک‍‍ي‌ دي‍گ‍ر ‌از ‌ام‍‍اک‍ن‌ دي‍دن‍‍ي‌ و م‍ن‍‍اس‍ب‌ شهرستان بانه است ک‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ل‍ت‌ چ‍ش‍م‌ ‌ان‍د‌از زي‍ب‍‍ا‌ي‌ ک‍وه‌ ، ج‍ن‍گ‍ل‌ و م‍‍ع‍م‍‍ار‌ي‌ وي‍ژه‌ و ‌ه‍م‌ چ‍ن‍ي‍ن‌ وج‍ود ق‍ل‍‍ع‍ه‌ و س‍د ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ي‌ ‌آن‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ م‍ق‍‍اص‍د گ‍ردش‍گ‍ر‌ي‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ي‌ ش‍ود. 

در ک‍ن‍‍ار ‌اي‍ن‌ روس‍ت‍‍ا ‌غ‍‍ار م‍ش‍‍ه‍ور‌ي‌ به نام همین روستا ق‍ر‌ار د‌ارد ک‍ه‌ طول‌ ‌آن‌ 267 م‍ت‍ر و در ‌ان‍ت‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌آن‌ دري‍‍اچ‍ه‌ ک‍وچ‍ک‍‍ي‌ وج‍ود د‌ارد. 

روس‍ت‍‍ا‌ي‌ دي‍دن‍‍ي‌ دي‍گ‍ر‌ي‌ ن‍ي‍ز در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍‍ان‍ه‌ م‍‍ي‌ ت‍و‌ان‍د ‌ه‍دف‌ م‍ن‍‍اس‍ب‍‍ي ب‍ر‌ا‌ي‌ ي‍ک‌ س‍ف‍ر ب‍‍اش‍د ک‍ه‌ ‌آن‌ ر‌ا ن‍ج‍ن‍ه‌ م‍‍ي‌ خ‍و‌ان‍ن‍د. 

روس‍ت‍‍ا‌ي‌ ن‍ج‍ن‍ه‌ در ف‍‍اص‍ل‍ه‌ 38 ک‍ي‍ل‍وم‍ت‍ر‌ي‌ ش‍‍ه‍ر ب‍‍ان‍ه‌ و در ج‍‍اده‌ س‍ردش‍ت‌ ب‍ه‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍ر و در م‍ح‍ي‍ط‍ي‌ ج‍ن‍گ‍ل‍‍ي‌ و ک‍و‌ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ي‌ و‌اق‍‍ع‌ ‌اس‍ت‌. 

‌ا‌ه‍م‍ي‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ر‌ي‌ ‌اي‍ن‌ روس‍ت‍‍ا ب‍ه‌ ج‍ز طب‍ي‍‍ع‍ت‌ ب‍ک‍ر و زي‍ب‍‍ا‌ي‌ ‌آن‌ در ف‍ر‌او‌ان‍‍ي‌ چ‍ش‍م‍ه‌ س‍‍ار‌ه‍‍ا و وج‍ود ق‍ر‌آن‌ ق‍دي‍م‍‍ي‌ در م‍س‍ج‍د ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ‌آن‌ ‌اس‍ت‌. 

وج‍ود م‍ج‍ت‍م‍‍ع‌ ش‍ي‍لات‌ در روس‍ت‍‍ا ن‍ج‍ن‍ه‌ و پخت م‍‍ا‌ه‍‍ي‌ ت‍‍ازه‌ در ‌غ‍ذ‌اخ‍ور‌ي‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍ح‍ل‌، ح‍‍ال‌ و ‌ه‍و‌اي‍‍ي‌ وي‍ژه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ي‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌اي‍ن‌ ‌ه‍م‍ه‌ م‍‍ي‌ت‍و‌ان‍د ب‍‍ه‍‍ان‍ه‌ا‌ي‌ ق‍‍اب‍ل‌ ق‍ب‍ول‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ م‍ق‍ص‍د س‍ف‍ر گ‍ردش‍گ‍ر‌ان‌ د‌اخ‍ل‍‍ي‌ و خ‍‍ارج‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د


بانه از شهرهای كردستان است كه در طول 8سال جنگ تحمیلی، متحمل خسارت و ویرانی‌هایی فراوان شد و هنوزهم می‌توان آثار آن را بر چهره شهر مشاهده كرد. این شهرستان بعد از جنگ تحمیلی باتوجه به مرزی بودن ازنظر اقتصادی رشد چشمگیری داشت، به‌طوری كه به یكی از قطب‌های مهم اقتصادی كشور تبدیل شد...
1394/01/18
بانه از شهرهای كردستان است كه در طول 8سال جنگ تحمیلی، متحمل خسارت و ویرانی‌هایی فراوان شد و هنوزهم می‌توان آثار آن را بر چهره شهر مشاهده كرد. این شهرستان بعد از جنگ تحمیلی باتوجه به مرزی بودن ازنظر اقتصادی رشد چشمگیری داشت، به‌طوری كه به یكی از قطب‌های مهم اقتصادی كشور تبدیل شد و توجه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در بخش تجاری جلب كرد و البته مجتمع‌های تجاری در این شهر به‌صورتی قارچ‌گونه رشد پیدا كردند.این موقعیت سبب شد تا بسیاری از جوانان این شهر جذب فعالیت‌های تجاری این شهر شوند كه این موضوع زمینه‌ساز كمتر شدن دغدغه مسئولان شد، چراكه توقع جوانان از دولت برای ایجاد اشتغال در این شهرستان كاهش یافت.با وجود اینكه این شهر ازنظر اقتصادی رشدی قابل توجه یافت اما همچنان یك مشكل پابرجاست. اكنون بالا بودن اجاره بهای مغازه‌ها در بانه به یكی از مشكلات بزرگ تجار این شهر تبدیل شده است. بهای اجاره بسیاری از مغازه‌ها در 2ماه اخیر بیش از چند برابر و این موضوع سبب اعتراض مغازه‌داران شده است.
تخلف در برگزاری مزایده
یك مغازه‌دار در پاساژ بهشت بانه در گفت‌وگو با همشهری اظهارمی كند: عملكرد شهرداری سبب شده است كه اجاره بهای مغازه‌ها بالا برود، چراكه اجاره بهای مغازه‌های شهرداری بیشتر از دیگر مغازه‌هاست و بیشتر مالكان نیز می‌خواهند به همان میزان اجاره دریافت كنند.
«محمد منتظری» می‌افزاید: اجاره مغازه‌ام كه در طبقه نخست این پاساژ قرار دارد، درگذشته 250هزار تومان بود، اما شهرداری در مزایده‌ای كه برگزار كرد، قیمت پایه این مغازه را 500هزار تومان قرار داد. اگر براساس تورم سالانه حساب كنیم، اجاره بهای این مغازه حدود 30درصد بیشتر شده است. این موضوع درحالی است كه اداره‌های دولتی نمی‌توانند بیشتر از تورم سالانه قیمت خدمات خود را افزایش دهند و این موضوع تخلف محسوب می‌شود.وی با اشاره به قانون مزایده ادامه می‌دهد: در قانون مزایده قید شده است كه مكانی كه به مزایده گذاشته می‌شود باید تخلیه شده باشد، درحالی كه قراردادم هنوز تمام نشده است و مغازه را تخلیه نكرده‌ام.منتظری اظهارمی كند: مغازه‌ام در مزایده شركت داده شده و برنده آن هم مشخص شده و به فردی دیگر با قیمت 2میلیون و 300هزار تومان واگذار شده است.
نهادهای دولتی مداخله نمی‌كنند
این مغازه‌دار می‌گوید: شورای اسلامی این شهر باید با این افزایش اجاره بها مبارزه كند. شورای اسلامی چگونه قبول می‌كند كه اجاره یك مغازه 10برابر شود؟
منتظری با اشاره به مداخله نكردن دیگر سازمان‌های دولتی برای رفع این مشكل اظهارمی كند: در بانه كسی پاسخگوی این مشكل نیست و هیچ یك از سازمان‌ها و نهادهای دولتی در این موضوع دخالت نمی‌كنند.
منتظری می‌افزاید: ما 2سال است كه در این پاساژ هستیم و حق كسب و كار داریم. پس به همین دلیل شهرداری و شورای اسلامی شهر باید‌كاری برای ما انجام دهند.
وی می‌افزاید: در این پاساژ حدود 50مغازه وجود دارد كه در هر مغازه 2 تا 3 نفر مشغول به كارند و با این اتفاق، بیش از 100 نفر سرگردان شدیم و حتی نمی‌دانیم كالاهای خود را كجا انبار كنیم، چراكه همه انبارها با بهایی بالا اجاره داده شده است.
بیكاری در انتظار جوانان بانه
این مغازه‌دار اظهارمی كند: این مشكل تهدیدی جدی برای جوانان این شهر است، چراكه بسیاری از جوانان در این مغازه‌ها مشغول به كارند، اما با این اوضاع نمی‌توانند كارشان را ادامه دهند و مجبور می‌شوند كه به سایر شهرها یا خارج از كشور مهاجرت كنند.
وی می‌گوید: افرادی كه كالاهای نامرغوب وارد بازار می‌كنند نیز در این افزایش قیمت نقش دارند، چرا ه این افراد كالاهای بدل را در چین با كمترین قیمت سفارش می‌دهند و در بانه با قیمتی بالا به فروش می‌رسانند كه این موضوع به اعتبار بازارهم لطمه وارد می‌كند.
این شهروند عنوان می‌كند: در یكی از بازارهای سقز نیز این مشكل وجود داشت كه با مداخله شورای اسلامی این شهر رفع شد و قیمت مغازه‌ها تا حدودی ثابت ماند. نمی‌دانم چرا كسی در بانه برای مغازه‌داران‌كاری نمی‌كند؟
 نقش بانه در اشتغال جوانان
یكی دیگر از جوانان شاغل در پاساژ بهشت بانه نیز با اشاره به تأثیر بازار بانه بر اقتصاد كشور به‌ویژه كردستان می‌گوید: بازار بانه درچند سال اخیر به قطب اقتصادی كشور تبدیل شده و نقش مهمی در ایجاد اشتغال برای جوانان داشته است. این بازار، جوانان زیادی در سراسر استان و حتی كشور به خود جذب كرده است.«مصطفی صدقی» می‌افزاید: خانواده‌ها و جوانان زیادی از طریق این بازار امرار معاش می‌كنند و با این امید تشكیل خانواده داده‌اند اما اگر وضع به همین صورت پیش برود بسیاری از خانواده‌ها از هم متلاشی می‌شود، چراكه امرار معاش آنها با مشكل مواجه می‌شود.
وی می‌گوید: در مغازه ما كه ویژه فروش پوشاك است 3نفر كار می‌كنند و اجاره بهای مغازه ما كه قبلا 400هزار تومان بود، اكنون به بیش از 5میلیون تومان اجاره داده شده است. اگر اجازه بهای مغازه‌ها با این سرعت افزایش یابد مجبور می‌شویم شغل خود را رها كنیم.
صدقی اظهارمی كند: در بانه كارخانه و جایی غیر از این پاساژها وجود ندارد كه بتوانیم شغل دیگری برای خود دست و پا كنیم. پس مجبوریم بخش زیادی از سرمایه خود را به اجاره مغازه اختصاص دهیم یا برای ادامه كار، زیربار قرض برویم.
این مغازه‌دار بانه‌ای ادامه می‌دهد: در صورت ادامه این روند، تنها راه‌حل ما افزایش قیمت كالاهاست كه در این صورت هم در كوتاه مدت، مشتریان خود را از دست می‌دهیم.
نبود نظارت بر اجاره بهای مغازه‌ها
یكی دیگر از كسبه فعال در پاساژهای بانه نیز اظهارمی كند: امسال شهرداری موظف است 30میلیارد درآمد‌زایی داشته باشد كه این رقم در سال گذشته 14 میلیارد بوده است. شهرداری این مبلغ را صرف زیباسازی شهر و فضای سبز می‌كند و می‌خواهد كمبود درآمد خود را از طریق افزایش اجاره بهای مغازه‌ها جبران كند.
«عبدالله احمدزاده» می‌افزاید: حتی اگرهم بخواهیم اجاره بها را با این 30میلیارد برآورد كنیم، باید اجاره‌ها دوبرابر شود، نه اینكه شاهد افزایش صد‌درصدی اجاره بها باشیم. این موضوع درحالی است كه برای بعضی از مغازه‌ها این اتفاق افتاده كه این دور از انصاف است.
وی می‌گوید: برای رفع این مشكل به بسیاری از سازمان‌ها مراجعه كردیم، اما هیچ سازمانی پاسخگو نیست و با ما همكاری ندارند و حل این مشكل همچنان مبهم مانده است.
احمدزاده می‌افزاید: هر مشكلی راه‌حلی دارد. زمانی كه به سازمان‌ها مراجعه می‌كنیم، آنها به قانون رجوع می‌كنند. ما هم نمی‌خواهیم قانون شكنی كنیم، اما قانون در مواردی هم انعطاف‌پذیر است و حتما راه‌حلی برای چنین مشكلاتی وجود دارد.
وی اظهارمی كند: برخی مسئولان به ما گفتند كه شوراها می‌توانند مصوب كنند كه مغازه‌ها با قیمت كارشناسی 20در صد گران‌تر به ما اجاره داده شود، اما شورای اسلامی بانه پاسخگو نیست.
این مغازه‌دار ادامه می‌دهد: شورا نهادی مردمی است كه ما خود اعضای آن را انتخاب كرده‌ایم. آنها چشم و گوش جامعه هستند و اگر نمی‌خواهند مشكلات ما را رفع كنند، چرا مسئولیت قبول كردند؟
وی عنوان می‌كند: در تعیین قیمت پایه تخلف شده است، چراكه اگر این افزایش را با تورم مقایسه كنیم می‌بینیم كه اجاره بها حتی تا صددرصد نیز افزیش داشته است.
این مغازه‌دار می‌افزاید: مغازه‌ای كه قبلا قیمت پایه‌ای آن 800 هزار تومان بود اكنون كارشناس مربوط، برای آن 2 میلیون و500 هزارتومان قیمت پایه تعیین كرده است.
دلالان عامل اصلی افزایش اجاره بها
یكی از مغازه‌داران پاساژ مروارید بانه نیز اظهارمی كند: مشكل اصلی ما گرانی اجاره بهای مغازه است. نسبت به سال‌های گذشته تعداد مشتری‌های ما كمتر شده، درحالی كه اجاره بهای مغازه‌ها چند برابر شده است.
«مظفر درویشی» ادامه می‌دهد: در بانه افرادی سودجو وجود دارند كه كالاهای اصلی را در چین با كمترین قیمت كپی می‌كنند و در بانه با بالاترین قیمت می‌فروشند و درواقع این افراد با عملكرد خود به اعتبار بازار لطمه می‌زنند.
وی می‌افزاید: این‌گونه افراد كه می‌توانند كالاهای خود را چند برابر قیمت خرید بفروشند، حتی اگر اجاره مغازه آنها چند برابر شود، بازهم مشكلی پیدا نمی‌كنند.
درویشی می‌گوید: البته مغازه‌داران نیز در این گرانی نقش دارند. اكنون ماهانه 2میلیون و 500هزار تومان اجاره مغازه پرداخت می‌كنم، اما مغازه‌داری هست كه اجاره ماهانه 11میلیون تومانی به صاحب مغازه پیشنهاد داده است، قطعا صاحب مغازه نیز به دنبال منفعت بیشتری است و بدون توجه به مشكلاتی كه برایم پیش می‌آید، مغازه را به وی اجاره می‌دهد و من نیز مجبورم مغازه را تخلیه كنم، چراكه توان پرداخت این هزینه را ندارم.
 شهرداری در افزایش قیمت‌ها نقشی ندارد
شهردار بانه در پاسخ به گلایه‌های مغازه‌داران بانه‌ای در گفت‌وگو با همشهری اظهارمی كند: شهرداری در افزایش اجاره بهای مغازه‌ها نقشی ندارد. قیمت گران‌ترین مغازه با بهترین موقعیت 2میلیون و 750هزار تومان كارشناسی شده است كه این قیمت‌گذاری، كمترین قیمت نسبت به نظر مالكین پاساژها محسوب می‌شود.«بابك رستم‌پور» می‌افزاید: افرادی كه در مزایده شركت كردند مبالغ 11میلیون و 8 میلیون تومان برای اجاره مغازه‌ها پیشنهاد داده‌اند كه این موضوع ارتباطی به شهرداری ندارد.وی ادامه می‌دهد: كسانی كه در مزایده شركت می‌كنند حق قیمت‌گذاری دارند و ما نمی‌توانیم دخالت كنیم، چراكه مزایده مانند مسابقه است كسی كه بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد برنده اعلام می‌شود.رستم‌پور عنوان می‌كند: افرادی كه در مزایده شركت كردند، قیمت‌ها را بالا بردند. مزایده، پروسه و فرایندی است كه در اختیار ما قرار ندارد، چراكه پیشنهادها كاملا سربسته به شهرداری تحویل داده می‌شود و این سازمان هیچ دخل و تصرفی برای افزایش یا كاهش قیمت‌ها ندارد.
شهردار بانه اضافه می‌كند: شهروندان توقعات و انتظارات متعددی دارند و ما هم می‌پذیریم كه شهرداری در بعضی موارد نواقص و معایبی هم دارد، اما اصول و قواعدی وجود دارد كه مسئولان شهرداری باید براساس این اصول عمل كنند. از شهروندان انتظار داریم كه خواسته‌های خود را با قوانین و مقرارات شهر و مدیریت شهری هماهنگ كنند.زیباترین و حیرت انگیزترین سنگ ها و موادمعدنی فروشگاه گلستان کولرگازی وال ای دی ولوازم خانگی شما رابه دیدن این تصاویر دعوت میکند. ۰۹۱۸۰۱۳۷۸۵۰/۰۹۱۸۰۱۳۷۸۵۱

مواد معدنی دقیقا آن چه که در ذهن ما میگذرد نیستند، و این ناراحت کننده است چون بعضی از آن ها واقعا زیبا هستند. در این بخش سنگ ها و مواد معدنی خواهید دید که بسیار چشم نواز و زیبا هستند. از نظر علمی مواد معدنی، موادی هستند که به طور طبیعی جامد و غیرآلی هستند و با یک فرمول شیمیایی خاص شناخته می شوند و ساختار اتمی خاصی دارند. اما سنگ ها برخلاف مواد معدنی، یک ترکیب شیمیایی خاص ندارند و می توانند از مواد معدنی یا غیرمعدنی ساخته شده باشند. اگرچه بیش از 4900 گونه معدنی شناخته شد. فروشگاه آرسا کولرگازی وال ای دی ولوازم خانگی09184188700 25 تا از زیباترین های آن ها را مشاهده خواهید کرد

                    


این مطلب را به اشتراک بگذارید در :

ویترین محصولات


برچسپ ها:

فروشگاه صوت و تصویر آرسا

فروشگاه تصویری آرسا دارنده ی سیستم های صوت و تصویر حرفه ای ماشین با مارک های معتبر دنیا


فروشگاه آرسا صوت و تصویر بانه بورس پخش و باند ماشین سیستم های صوت و تصویری حرفه ای ونیمه حرفه ای ماشین با مارک های معتبر دنیا بورس تلفن های ثابت و بیسیم پاناسونیک وسلطنت ی ,فروشگاه صوت و تصویر آرسا , اخبار بانه فروشگاه آرسا صوت و تصویر بانه بورس پخش و باند ماشین سیستم های صوت و تصویری حرفه ای ونیمه حرفه ای ماشین با مارک های معتبر دنیا بورس تلفن های ثابت و بیسیم پاناسونیک وسلطنت ی ,فروشگاه صوت و تصویر آرسا , اخبار بانه فروشگاه آرسا صوت و تصویر بانه بورس پخش و باند ماشین سیستم های صوت و تصویری حرفه ای ونیمه حرفه ای ماشین با مارک های معتبر دنیا بورس تلفن های ثابت و بیسیم پاناسونیک وسلطنت ی ,فروشگاه صوت و تصویر آرسا , اخبار بانه

جدید ترین های وبلاگ
خدمات ما
شرایط و قوانین عضویت
آمار سایت

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بانه بازار است
Copyright © 2015 Banebazar. All rights reserved For Banebazar.Com